මොකක්ද මේ HBA1C

දිවැඩියා රෝගියකු‍ගේ රුදිරයේ සීනි පාලනය සිදුවන ආකාරය සොයා බැලීමට කල හැකි පරීක්ෂනයක් තමයි HbA1c කියන්නේ.

Pregnent Women And Diabetes

දියවැඩියාව ගර්භණී බවට භාධාවක්ද?

දියවැඩියාවෙන් මිදීමට උපදෙස්

දියවැඩියාවෙන් මිදෙන්නෙ කො‍හොමද? මොනවද සුදුසු ආහාරපාන. දියවැඩියාව පිළිබඳ වැරදි මත අද Video ව ඒ ගැන

Diabetes – දියවැඩියාව

ඔබටත් දියවැඩියාවද? එහෙනම් ඔබේ ඇස් ගැන දෙවරක් සිතන්න.