මෙලමයින් අඩංගු ප්ලාස්ටික් භාවිතය කුඩා ලමුන්ට අහිතකරයි

මෙලමයින් අඩංගු ප්ලාස්ටික් කුඩා ලමුන් සඳහා කිසිවිටකවත් භාවිතා කරන්න එපා.

කුඩා ලමුන්ගේ දත් දිරායාම නවතාලමු. – Children Teeth Safety

කුඩා වියේදි දරුවන්ගේ ඇතිවන දත් දිරායාමේ තත්වය වලකා ගැනීමට අනුගමනය කලහැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැන අද අපි සොයා බලමු