කුඩා දරුවකුගේ උගුරේ යමක් හිර උනොත් මොකද කරන්නේ

කුඩා දරුවන් රැක බලා ගැනීම හරිම පරිස්සමෙන් කල යුතුයි. බැරි වෙලාවත් දරුවා උගුරේ යමක් හිරකර ගත්තොත් මොකද කරන්නේ. මේ Video ව ඒ ගැන.

උගුරේ යමක් හිර උනොත් මරණය පවා ගෙන දිය හැකියි

ඔබ දන්නවාද, උගුරේ යමක් හිර උනොත් මරණය පවා ගෙන දිය හැකියි.අද බලමු ප්‍රතිකාර පිළිබඳව.