කියවන විට සිංහලෙන්ම Type වෙන G Board

Speech to Text පහසු කම සිංහලෙන්ම ලබාදෙන Key Board එක G Board ගැනයි අද වීඩියෙ‍ා්ව.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *