කුඩා දරුවකුගේ උගුරේ යමක් හිර උනොත් මොකද කරන්නේ

කුඩා දරුවන් රැක බලා ගැනීම හරිම පරිස්සමෙන් කල යුතුයි. බැරි වෙලාවත් දරුවා උගුරේ යමක් හිරකර ගත්තොත් මොකද කරන්නේ. මේ Video ව ඒ ගැන.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *