ඩෙංගු වලින් ඔබ ආරක්ෂිතද?

ලංකාව පුරාම මේ දිනවල වසංගත තත්වයකට පත්වී ඇති ඩෙංගු රෝගයෙන් ඔබ ආරක්ෂිතද? අද අපි සොයා බලමු ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳව.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *