මෙලමයින් අඩංගු ප්ලාස්ටික් භාවිතය කුඩා ලමුන්ට අහිතකරයි

මෙලමයින් අඩංගු ප්ලාස්ටික් කුඩා ලමුන් සඳහා කිසිවිටකවත් භාවිතා කරන්න එපා.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *