ඕනෙම Network එකකට නොමිලේම Call ගන්න – Whats call

ඕනෙම Network එකකට නොමිලේම අන්තර්ජාලය හරහා Call ගන්න පුලුවන් App එකක් තමයි Whatscall කියන්නෙ. අද අපි බලමු Whatscall ගැන.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *